Zamówienia publiczne

Firma Z.P-H. "Toflesz" w ramach realizacji projektu pn. "Podniesienie poziomu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "TOFLESZ" LESZEK TOFIL" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach, zaprasza do składania ofert dla zadania dot. wykonania nast. prac budowlanych:
- Docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu budynku hali produkcyjnej, wymiana bramy stalowej przesuwnej
- Modernizacja instalacji oświetleniowej
- Modernizacja instalacji CO oraz CWU

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego
Załącznik 2 - Przedmiar robót
Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik 4 - Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego
Załącznik 5 - Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Załącznik 6 - Wzór umowy
Załącznik 7 - Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
Ogłoszenie UZP

Vilpe - Cicha kuchnia

Oferta dla gastronomii

Oferta dla gastronomii

Zamów przez internet Dostawa prosto do domu

Zamów przez internet Dostawa prosto do domu

Strefa naszego klienta

 Strefa  naszego klienta
Koszyk

Twój koszyk jest pusty..